Sektor ubezpieczeń stanowi współcześnie obiekt zainteresowania dużej społeczeństwa. Taki stan rzeczy jest następstwem tego, iż obecnie ubezpieczyć można niemalże wszystko, począwszy od własnego zdrowia, poprzez rozmaite dobra materialne, jak na przykład samochody, domy czy mieszkania, po mienie firmowe. Współcześnie, zalety wynikające z takiego rodzaju rozwiązań znacznie przewyższają ewentualne negatywne skutki, które się z nimi wiążą. Stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeniowe sprawia, że przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe coraz dynamiczniej rywalizują na rynku.

PZU – lider polskiego rynku ubezpieczeniowego

Jednym z największych graczy na polskim rynku ubezpieczeniowym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). Jego historia sięga 1803 roku. Wieloletnie doświadczenie w tym sektorze budzi powszechne zaufanie i uznanie klientów. Przedsiębiorstwo to w swojej ofercie posiada bardzo wiele produktów ubezpieczeniowych, takich jak na przykład: ubezpieczenie komunikacyjne, na życie, majątkowe, turystyczne czy emerytalne.

Ubieganie się o wypłatę ubezpieczenia

Proces ubiegania się o wypłatę należności wynikającą z ubezpieczenia konkretnego produktu rozpoczyna się od osobistego, telefonicznego bądź e-mailowego powiadomienia ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu, które jest podstawą zgłoszenia szkody. Kolejnym krokiem jest przedłożenie ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów takich, jak na przykład polisa ubezpieczeniowa, protokół policyjny, świadectwa medyczne, rachunki za naprawę, fotografie czy inne dowody związane ze zgłaszanym zdarzeniem, które stanowią potwierdzenie wystąpienia określonego zdarzenia oraz poniesionych na jego skutek strat. Po dopełnieniu przez poszkodowanego tych procedur ubezpieczyciel rozpoczyna proces oceny szkody oraz okoliczności ich wystąpienia. Następstwem tych działań jest wypłata należności wynikająca z kształtu posiadanego ubezpieczenia lub otrzymanie decyzji odmownej w przypadku, gdy zdarzenie lub powstałe na jego skutek szkody nie są objęte polisą ubezpieczeniową.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji PZU lub każdego innego ubezpieczyciela wygląda bardzo podobnie. Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z otrzymaną decyzją, a także precyzyjne określenie powodu, który sprawia, iż decyzja jest postrzegana przez ubezpieczonego, jako niesprawiedliwa lub nieprawidłowa. Następnie istotne jest skompletowanie niezbędnych do poparcia racji ubezpieczeniowego dokumentów, które uwiarygodnią i potwierdzą jego rację. Kolejnym krokiem jest bezpośredni kontakt z ubezpieczycielem w celu zapoznania się z obowiązującymi procedurami odwoławczymi. Po zapoznaniu się z procedurami koniecznością jest odwołanie się poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z załącznikami, które jasno wskażą wszelkie dane dotyczące ubezpieczenia, powody odwołania oraz sprecyzowane argumenty. Następnie pozostaje już wyłącznie śledzić postęp sprawy i czekać na ponowną decyzję.

Author